"Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia" oraz "Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na zdolność postulacyjną skarżącego", to kolejne bardzo istotne procedury, dotyczące problematyki związanej z wniesieniem skargi kasacyjnej.

Niezachowanie terminu powoduje bowiem, że na podstawie art. 3986 § 2 k.p.c. sąd drugiej instancji obowiązany jest odrzucić skargę kasacyjną.

Z kolei, brak zdolności postulacyjnej podmiotu wnoszącego skargę kasacyjną nie zalicza się ani do braków konstrukcyjnych skargi, ani oraz od jej braków formalnych. Skarga kasacyjna dotknięta takim brakiem podlega odrzuceniu na podstawie art. 3986 § 2 k.p.c. jako niedopuszczalna "z innych przyczyn", bez wezwania skarżącego do usunięcia braków (a limine).

Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne