Uprzejmie informujemy, że w LEX Navigator Postępowanie Cywilne znajduje się już 401 procedur opracowanych w bezpośrednim związku z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. W rezultacie, LEX Navigator Postępowanie Cywilne zawiera procedury z zakresu:

• postępowania z tzw. modelu podstawowego procesu w I instancji,
• postępowania ogólnego w sprawach gospodarczych (obecnie przepisy regulujące to postępowanie już nie obowiązują, ale ciągle są stosowane),
• postępowania o naruszenie posiadania,
• postępowania nakazowego,
• postępowania upominawczego,
• postępowania uproszczonego,
• postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• postępowania w sprawach małżeńskich (w procesie),
• postępowania w sprawach między rodzicami a dziećmi (w procesie),
• postępowania o uznanie za zmarłego,
• postępowania o stwierdzenie zgonu,
• postępowania dotyczące ubezwłasnowolnienia,
• postępowania w sprawach małżeńskich (w postępowaniu nieprocesowym),
• postępowania w sprawach rodzinnych,
• postępowania w sprawach opiekuńczych,
• postępowania w sprawach z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (w postępowaniu nieprocesowym),
• postępowania apelacyjnego,
• postępowania dotyczącego skargi kasacyjnej,
• postępowania egzekucyjnego.

Należy również przypomnieć, że LEX Navigator Postępowanie Cywilne, to nie tylko same procedury.

W programie znajduje się również:

• blisko 50 tematycznie dobranych komentarzy,
• 27 tematycznie dobranych monografii (przypominamy jednocześnie, że teksty monografii zostały dodatkowo podzielone na mniejsze fragmenty; każdy z fragmentów został samodzielnie powiązany z regulacjami, których merytorycznie dotyczy),
• około 15 000 orzeczeń sądowych,
• ponad 4 000 tez z piśmiennictwa,
• ponad 120 glos,
• blisko 1200 wzorów dokumentów,
• 6 tematycznie dobranych kalkulatorów.

Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne