Nakaz opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych zawsze budził, budzi i będzie budzić szereg kontrowersji.

W ostatnim czasie weszły w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 756), które dokonały zmian zarówno w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134) jaki i art. 1046 k.p.c.

W wyniku nowelizacji istotnej zmianie uległa procedura dotycząca egzekucji świadczenia opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika oraz procedury związane z:

- postępowaniem w sprawie z powództwa o eksmisję z lokalu mieszkalnego;

- postępowaniem z powództwa o zapłatę odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego;

- postępowaniem z powództwa o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie, której uprawnienie do zawarcia umowy najmu otrzymania takiego lokalu stwierdzono w wyroku eksmisyjnym.

 

Sprawdź na czym polegają zmiany i jak obecnie wyglądają wspomniane postępowania.

 

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe