Sądy nie są zgodne co do tego, czy dopuszczalne jest miarkowanie kary umownej zastrzeżonej na wypadek nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, w wypadku jego wykonania w znacznej części.

Poglądy sądów można podzielić na dwie grupy. Według pierwszego stanowiska, miarkowanie kary umownej z powołaniem się na przesłankę wykonania zobowiązania w znacznej części, gdy kara umowna została zastrzeżona na wypadek zwłoki nie jest dopuszczalne.

W orzeczeniach zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych możemy również spotkać się z poglądem, że miarkowanie kary umownej z powołaniem się na przesłankę wykonania zobowiązania w znacznej części, gdy została ona zastrzeżona na wypadek zwłoki jest jednak dopuszczalne.

M. Sondej w najnowszej linii orzeczniczej "Zastrzeżenie kary umownej na wypadek zwłoki, a dopuszczalność jej miarkowania, ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części" podjął się całościowej analizy tego zagadnienia.

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami, do jakich dochodzi Autor w oparciu o lekturę aktualnego orzecznictwa.

 

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe