Możliwość następczego zatwierdzania przez stronę czynności dokonanych przez nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika, obejmujących wnoszenie skargi inicjującej postępowanie, czy też środków wnoszonych już w toku postępowania (zażalenie, sprzeciw) jest różnie postrzegana przez sądy.

Zdaniem części orzecznictwa nie jest możliwe zatwierdzenie przez stronę skargi wniesionej przez pełnomocnika, który nie przedłożył właściwego pełnomocnictwa. Instytucja zatwierdzania czynności z art. 44 p.p.s.a. dotyczy bowiem działań podejmowanych już w toku postępowania sądowoadministracyjnego, a skarga do nich nie należy.

Odnotować należy również pogląd, zgodnie z którym nie jest możliwe zatwierdzenie przez stronę środków zaskarżenia wniesionych już w toku postępowania sądowoadministracyjnego przez pełnomocnika, który nie przedłożył właściwego pełnomocnictwa. Braki formalne takich środków zaskarżenia usuwane są bowiem w innym trybie.

Swego czasu NSA stanął również na stanowisku, że jeżeli pełnomocnik nie mógł uzyskać dokumentów wskazujących na jego umocowanie w terminie do usunięcia braków formalnych środka zaskarżenia, to jest możliwe następcze zatwierdzenie tej czynności przez stronę, w trybie art. 44 p.p.s.a.

Całościową analizę przedmiotowego zagadnienia przeprowadził T. Partyk, który w najnowszej linii orzeczniczej "Możliwość zatwierdzenia przez stronę środków zaskarżenia w razie nieprzedłożenia pełnomocnictwa" wskazuje, które z poglądów mają charakter odosobniony, a które utrwaliły się w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Zachęcamy do lektury!

 

Wojciech Kowalski

product manager