Opodatkowanie zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku od 2019 r. uległo zmianie. Zmiany, które weszły w życie, są bardzo korzystne dla podatników. 

 

Przepisy art. 30e ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określają szczególne zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia. Podstawą obliczenia podatku jest w takich przypadkach dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami uzyskania przychodów, które ustala się, co do zasady, na podstawie przepisów art. 22 ust. 6c-6df u.p.d.o.f.

W przypadku wymienionych nieruchomości i praw nabytych w drodze spadku koszty uzyskania przychodów ustala się na podstawie art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f., którego brzmienie z początkiem 2019 r. zostało znowelizowane. Obecnie obowiązujące przepisy wyróżniają cztery kategorie takich kosztów.

Od 1.01.2019 r. trzecią kategorię kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c u.p.d.o.f., stanowią udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe. Stanowią one koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.

Z kolei czwartą z wymienionych kategorię kosztów podatkowych od 1.01.2019 r. stanowią przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika. Przez ciężary spadkowe, o których mowa, rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c u.p.d.o.f.

Procedura pt. Koszty uzyskania przychodów nieruchomości nabytych w drodze spadku pomaga ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów nieruchomości nabytych w drodze spadku. 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe