Sądy administracyjne nie są zgodne co do tego, czy jest skuteczne wniesienie skargi na bezczynność organu administracji w sytuacji, gdy postępowanie w ramach którego bezczynność organu (przewlekłość postępowania) miałyby wystąpić - zostało już ostatecznie zakończone.

Dotyczy to sytuacji, w której postępowanie administracyjne zostało zakończone poprzez wydanie decyzji, postanowienia albo innego aktu lub poprzez podjęcie określonej czynności.

Zdaniem części sądów, załatwienie przez organ administracji sprawy przed wniesieniem do sądu administracyjnego skargi na bezczynność (przewlekłość) - wyłącza możliwość uwzględnienia takiej skargi i nakazuje sądowi skargę oddalić.

Odmienne podejście - również popularne w orzecznictwie - zakłada dopuszczalność merytorycznego rozpoznania takiej skargi i orzeczenia przez sąd w zakresie wszystkich aspektów uwzględnianych podczas orzekania w powyższej kategorii spraw, tj. w zakresie wynikającym z art. 149 p.p.s.a.

W najnowszej linii orzeczniczej: Skarga na bezczynność organu administracji (przewlekłość postępowania) wniesiona po załatwieniu sprawy przez organ, J. Makuch podejmuje próbę zestawienia tych poglądów i wskazania czy, a jeśli tak, to który z poglądów można obecnie uznać za dominujący.

Zachęcamy do lektury!

 

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne