Z początkiem 2019 r. została wprowadzona usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnione przez Szefa KAS zeznania są dostępne dla podatników od 15 lutego, a nie od początku 2019 r. W związku z tym ustawodawca zdecydował się na określenie dla tych dwóch zeznań początkowego terminu ich składania. Jest nim właśnie 15.02.2019 r.

 

W ramach tej nowej usługi Szef KAS wypełnia (bez składania jakiegokolwiek wniosku przez podatników) za podatników zeznania PIT, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, numer KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego) oraz na podstawie danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci) czy Wykazie Organizacji Pożytku Publicznego. Stanowi o tym nowo dodany art. 45cd u.p.d.o.f.

Wypełnione zeznania Szef KAS udostępnia podatnikom w wersji elektronicznej w Portalu Podatkowym (https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp). Czas na akceptację przygotowanego zeznania jest tożsamy z terminem złożenia zeznania, a więc co do zasady upływa 30 kwietnia.

Wprowadzenie usługi sporządzania PIT-37 i PIT-38 przez Szefa KAS nie pozbawia podatników możliwości samodzielnego złożenia tych zeznań. Jest to nadal możliwe, pod warunkiem że podatnik odrzuci wersję zeznania przygotowaną dla niego przez Szefa KAS. W takim przypadku podatnik sporządzone przez siebie zeznanie przekaże do urzędu skarbowego na dotychczasowych zasadach, czyli w wersji papierowej lub elektronicznie. 

Od 1.01.2019 r. został także wprowadzony szybszy termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania PIT złożonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku wynosi on 45 dni od dnia złożenia zeznania (art. 77 § 1 pkt 5a o.p.). Ma to zachęcić podatników do składania zeznań w wersji elektronicznej. Nie zmienił się natomiast termin zwrotu nadpłat wynikających z zeznań PIT składanych w formie papierowej. Nadal wynosi on 3 miesiące od dnia złożenia zeznania (art. 77 § 1 pkt 5 o.p.).

Procedura pt. Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT wskazuje możliwe sposoby postępowania z zeznaniami PIT udostępnionymi podatnikom przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe