Od 1.01.2019 r. przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie są uwzględniane odpisy, które z uwagi na limit nie były ujmowane w kosztach.

 

Z tą datą w art. 24 u.p.d.o.f. został dodany ust. 2a, zgodnie z którym dochodem albo stratą w ramach działalności gospodarczej z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza to, że obecnie kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym są wydatki na jego nabycie, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. (tj. odpowiednio 150.000 zł albo 225.000 zł – w przypadku pojazdów elektrycznych, jeśli zaakceptuje to Komisja Europejska), po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawie przepisu przejściowego zawartego w art. 9 ustawy nowelizującej z 23.10.2018 r. przepis art. 24 ust. 2a u.p.d.o.f. stosuje się do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po 31.12.2018 r. W przypadku drogich samochodów osobowych przyjętych do używania przed 1.01.2019 r. kosztem używania przychodów nadal jest niezamortyzowana wartość początkowa samochodu osobowego.

Procedura pt. Ustalanie dochodu/straty z odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym pozwala ustalić sposób obliczania dochodu lub straty z odpłatnego zbycia w ramach działalności gospodarczej samochodu osobowego będącego środkiem trwałym.

 

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe