Od 1.01.2019 r. zmianie uległy zasady opodatkowania VAT bonów towarowych. Nowelizacja wynikająca z wejścia w życie ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2392) uzupełnia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług o zasady ich opodatkowania, co z uwagi na brak dotychczasowej regulacji budziło wątpliwości podatników.

 

W niektórych państwach członkowskich UE bony (vouchery) są traktowane jak zaliczka, jeżeli mogą być powiązane z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT (tak jest np. w Danii, Finlandii, Niemczech czy w Chorwacji). Część państw rozróżnia bony na bony SPV (jednego przeznaczenia) oraz MPV (różnego przeznaczenia) – tak jest np. we Francji, Szwecji, czy w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach jednak, w tym do końca 2018 r. również w Polsce, nie istniały żadne regulacje w zakresie opodatkowania bonów. Z powodu istniejących niejednolitości podjęto próbę ujednolicenia podejścia do tego zagadnienia.

W Polsce przed 1.01.2019 r. bony nie były uważane za towary w rozumieniu VAT. W związku z tym ich sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie nie stanowiło podlegających opodatkowaniu VAT dostaw towarów. Czynności takie nie stanowiły również świadczenia usług. W konsekwencji  sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie wszelkiego rodzaju bonów w żadnych okolicznościach nie podlegały opodatkowaniu VAT.

Od 2019 r. do ustawy o podatku od towarów i usług zostały dodane przepisy określające zasady opodatkowania VAT bonów na towary lub usługi, w tym związane z tymi przepisami definicje. Przede wszystkim została określona definicja bonu. Definicja ta jest kluczowa, gdyż tylko bony w rozumieniu VAT mogą stanowić bony jednego przeznaczenia lub bony różnego przeznaczenia. Opodatkowaniu podlega wydanie bonu jednego przeznaczenia. Bony różnego przeznaczenia nadal nie podlegają VAT.

Nowe przepisy nie mają zastosowania do bonów wyemitowanych do końca 2018 r. Należy je stosować do bonów wyemitowanych od 1.01.2019 r.

Procedura pt. Bony w świetle przepisów ustawy o VAT pozwala ustalić, czy dany dokument jest bonem w rozumieniu VAT, a jeżeli tak – czy jest bonem jednego przeznaczenia, czy bonem różnego przeznaczenia.

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe