Począwszy od 1.01.2019 r. istotnym zmianom uległy zasady zaliczania do kosztów podatkowych kosztów związanych z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej podatników samochodów osobowych.

 

Najważniejsze zmiany w tym zakresie są następujące:

1) Podwyższenie do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, o której możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu używania samochodu osobowego. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym limit ten został podwyższony do kwoty 225.000 zł.

2) Podwyższenie do 150.000 zł limitu wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia samochodu osobowego.

3) Zmiana zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Do kosztów można zaliczyć tylko wartość początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej 150.000 zł, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

4) Wprowadzenie limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu używania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze. Stosowany tu limit wynosi 150.000 zł oraz 225.000 zł w odniesieniu do samochodów elektrycznych.

5) W ramach ww. limitów uwzględniany jest również podatek od towarów i usług, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowi on podatku naliczonego oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

6) Określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów – tzw. użytek mieszany i możliwość zaliczania do kosztów tylko 75% wydatków.

 

Procedury Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w PIT – nowe zasady od 2019 r. oraz Rozliczanie kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej w CIT – nowe zasady od 2019 r. pozwalają określić wysokość stanowiących podatkowe koszty uzyskania przychodów kosztów samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

  

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe