Warunkiem koniecznym dla uzyskania zasiłku celowego w trybie art. 40 ustawy o pomocy społecznej jest doznanie przez poszkodowanego znacznej straty majątkowej.

Jednocześnie strata jest czynnikiem, jaki bezpośrednio może wpływać na wysokość przyznanego świadczenia pomocowego.

Jednakże sam fakt poniesienia szkody majątkowej nie jest wystarczający dla uzyskania zasiłku celowego, gdyż osoba poszkodowana musi jednocześnie znajdować się w takiej sytuacji, w której zasadnym jest udzielenie jej wsparcia w ramach pomocy społecznej.

Pogłębioną analizę kwestii straty majątkowej wynikającej z klęsk lub zdarzeń losowych w kontekście przyznawania zasiłku celowego zawiera najnowsza linia orzecznicza T. Partyki: Strata majątkowa jako przesłanka udzielenia zasiłku celowego z art. 40 ustawy o pomocy społecznej, LEX/el. 2018.

 

Przedmiotowa linia współtworzy pakiet linii orzeczniczych poświęconych tematyce przyznawania zasiłków celowych. W pozostałych liniach poruszono kwestie:

Dopuszczalności przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań;

Istoty zasiłku celowego (art. 39 ustawy o pomocy społecznej);

Dopuszczalności przyznania zasiłku celowego na pokrycie zadłużenia czynszowego;

Charakteru zasiłku celowego przyznawanego w trybie art. 40 ustawy o pomocy społecznej;

Braku zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jako podstawa przyznania zasiłku celowego dla osób poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych.

 

Zachęcamy do lektury!

 

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Prawo Pracy