W orzecznictwie sądów administracyjnych dostrzec można szereg poglądów odnoszących się do problematyki pojęcia wyroku skazującego sądu karnego, o jakim mowa w art. 11 p.p.s.a.

Wskazuje się, że wyrokami skazującymi nie są w szczególności wyroki umarzające postępowanie oraz wyroki warunkowo umarzające postępowanie. Natomiast za wyrok skazujący uznaje się wyrok, w którym sąd uznając winę oskarżonego, odstąpił od wymierzenia mu kary.

W judykaturze przyjmuje się także, że wyrok w sprawie karno-skarbowej w przedmiocie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jest wyrokiem skazującym na gruncie art. 11 p.p.s.a.

Kwestią sporną jest natomiast, czy walor wyroków skazujących sądu karnego posiadają wyroki skazujące w sprawach o wykroczenia. Według pierwszego z zapatrywań w tym przedmiocie, wyroki skazujące w sprawach wykroczeniowych nie są wyrokami sądów karnych; drugie stanowisko opowiada się natomiast za uznaniem wyroków w sprawach o wykroczenia za wiążące sąd administracyjny na gruncie art. 11 p.p.s.a.

Niezależnie od powyższego w orzecznictwie przyjmuje się, że zatarcie skazania nie powoduje, że wyrok skazujący traci znaczenie wiążące w rozumieniu wskazanego przepisu.

Pogłębioną analizę wspomnianych kwestii znaleźć można w linii orzeczniczej A. Partyk: Pojęcie wyroku skazującego wydanego w sprawie karnej na gruncie art. 11 p.p.s.a., LEX/el. 2017, dostępnej w LEX Navigatorze Postępowanie Administracyjne.

 

Wojciech Kowalski

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP