Z przyjemnością informujemy, że w LEX Navigator Prawo Handlowe dysponujemy pakietem 50 procedur zawiązych z ustawą- Prawo restrukturyzacyjne.

 

Dzięki procedurom, kilkadziesiąt procesów uregulowanych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) zostało przedstawionych w formie graficznej, a kluczowe kroki postępowań zostały wyposażone w szczegółowe komentarze.

W rezultacie, nawet osoba bez przygotowania prawniczego ma szansę odtworzyć przebieg postępowania restrukturyzacyjnego.

W ostatnim czasie w LEX Navigator Prawo Handlowe udostępniliśmy 9 nowych procedur:

- Piechowiak Mirosław, Złożenie przez nadzorcę sądowego albo zarządcę oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody do pełnienia przeszkody do pełnienia funkcji nadzorcy albo zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, LEX/el. 2017

- Piechowiak Mirosław, Złożenie przez nadzorcę sądowego albo zarządcę dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji, LEX/el. 2017

- Piechowiak Mirosław, Postępowanie w przedmiocie zmiany nadzorcy sądowego albo zarządcy, LEX/el. 2017

- Piechowiak Mirosław, Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, LEX/el. 2017

- Piechowiak Mirosław, Ustalenie składu sądu restrukturyzacyjnego, LEX/el. 2017

- Piechowiak Mirosław, Ustalenie właściwości miejscowej sądu restrukturyzacyjnego, LEX/el. 2017

- Piechowiak Mirosław, Przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi restrukturyzacyjnemu, LEX/el. 2017

- Piechowiak Mirosław, Ustalenie właściwości sądu lub sędziego-komisarza do wykonania czynności sądowych w toku postępowania restrukturyzacyjnego, LEX/el. 2017

- Piechowiak Mirosław, Powołanie i wykonywanie czynności przez zastępcę sędziego-komisarza, LEX/el. 2017

 

 

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Prawo Handlowe