W LEX Navigator Procedury Prawa Pracy pojawiły się procedury dotyczące świadczeń z  ubezpieczenia wypadkowego, przysługujących poszkodowanemu.

W LEX Navigator Procedury Prawa Pracy pojawiły się procedury dotyczące świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, przysługujących poszkodowanemu.

Ubezpieczenie wypadkowe wraz z ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz chorobowym składają się na system ubezpieczeń społecznych. Każde z tych ubezpieczeń chroni ubezpieczonego od innych ryzyk ubezpieczeniowych.

Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia wypadkowego przysługują tym ubezpieczonym, którzy ulegli wypadkowi przy pracy bądź zachorowali na chorobę zawodową. Przysługują one uprawnionemu tylko na wniosek, którego złożenie inicjuje sformalizowane postępowanie zmierzające do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości.

Procedury obrazują i analizują tryb przyznawania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Więcej w procedurach:

Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego;

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego;

Ubieganie się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania w przypadku odnowienia urazu.

Agnieszka Walczak