W LEX Navigator Procedury Prawa Pracy/Procedury BHP pojawiły się procedury dotyczące pracy w narażeniu na dzianie czynników szkodliwych w środowisku pracy.

W LEX Navigator Procedury Prawa Pracy/Procedury BHP pojawiły się procedury dotyczące pracy w narażeniu na dzianie czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Ustawodawca w art. 222 k.p. zobowiązał pracodawcę do eliminacji z procesu pracy czynników, które w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory. W taki sam sposób ustawodawca traktuje czynniki o charakterze mutagennym, a więc czynniki mogące powodować mutacje w organizmie, a tym samym prowadzić do powstawania schorzeń o charakterze dziedzicznym.

Wykaz substancji, mieszanin substancji, czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez te substancje, czynniki lub procesy technologiczne, a także warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie tych substancji, czynników lub procesów technologicznych, zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Świadomość występowania ujętych w tym wykazie zagrożeń powinna przede wszystkim prowadzić do wyłączenia szkodliwego czynnika ze środowiska pracy. Mniej preferowaną alternatywę może stanowić jego stosowanie przy wykorzystaniu dostępnych środków ograniczających narażenie pracownika na szkodliwe działanie. Procedura obrazuje i analizuje schemat działań niezbędnych do zorganizowania bezpiecznej pracy, poprzez eliminację z środowiska pracy czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Więcej w procedurze: Zatrudnianie pracowników w warunkach narażenia na kontakt z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Agnieszka Walczak