LEX Navigator Postępowanie Administracyjne został uzupełniony o 10 nowych procedur administracyjnych - z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne został uzupełniony o 10 nowych procedur administracyjnych - z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego. Dodanie nowych procedur wynika z tego, że weryfikacja pierwotnie planowanych i zrealizowanych procedur pokazała, że są jeszcze obszary, które można w postaci takiego rodzaju dokumentu opracować.

Te 10 procedur stanowi uzupełnienie dotychczasowych, co nie znaczy że mają one mniejsze znaczenie. Wręcz przeciwnie, można w nich znaleźć niezwykle dużo cennych informacji. Przykładowo:
- Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym - procedura pokazuje w jaki sposób obliczać termin i ustalać czy w danej sytuacji został on dochowany; konsekwencją niedochowania terminu może być negatywne dla strony rozstrzygnięcie sprawy;
- Wniesienie podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej - procedura pokazuje w jaki sposób wnosić podania drogą elektroniczną i co organ administracji powinien z takim wnioskiem uczynić; obowiązek komunikacji droga elektroniczną z obywatelami nie jest jeszcze zbyt mocno rozpowszechniony, więc warto przybliżyć tę kwestię;
- Wniesienie podania w formie innej niż elektroniczna - procedura pokazuje w jaki sposób wnosić podania na piśmie, ustnie, telegraficznie czy telefaksem i co organ administracji powinien z takim wnioskiem uczynić; ponadto procedura pokazuje sytuację, gdy podanie jest wnoszone w innej, niż wymienione, formie i co z takim podaniem zrobić; wniesienie podania - zwłaszcza wniosku wszczynającego postępowanie - to kluczowy moment postępowania, zatem warto wiedzieć chociażby czy urzędnik może takiego wniosku nie przyjąć.

Te procedury są więc cenne dla różnych grup odbiorców - zarówno urzędników, jaki i osób, które żądają podjęcia czynności przez administrację (w tym dla przedsiębiorców czy pełnomocników procesowych).

W konsekwencji LEX Navigator Postępowanie Administracyjne to 114 procedur z postępowania administracyjnego uregulowanego w kpa. Razem z pozostałymi zakresami tematycznymi program zawiera już 438 procedur (212 sądowoadministracyjnych, 85 egzekucyjnych, 27 z ochrony informacji niejawnych). Dodając do tego inne dokumenty dostępne w programie (akty prawne, orzeczenia, komentarze, monografie czy wzory) jest to już ponad 40.000 dokumentów w produkcie!