Uprzejmie informujemy, że intensywne prace nad zawartością LEX Navigator Postępowanie Cywilne przynoszą oczekiwane rezultaty. Po siedmiu miesiącach od wejścia programu na rynek, w LEX Navigator Postępowaniu Cywilne liczba procedur przekroczyła pół tysiąca.

Uprzejmie informujemy, że intensywne prace nad zawartością LEX Navigator Postępowanie Cywilne przynoszą oczekiwane rezultaty. Po siedmiu miesiącach od wejścia programu na rynek, w LEX Navigator Postępowaniu Cywilne liczba procedur przekroczyła pół tysiąca.

Obecny zakres tematyczny programu prezentuje się następująco:
1. Procedury z tzw. modelu podstawowego procesu w I instancji.
2. Postępowania odrębne w procesie oraz szczególne w postępowaniu nieprocesowym:
• postępowanie ogólne w sprawach gospodarczych (obecnie przepisy regulujące to postępowanie już nie obowiązują, ale ciągle są stosowane),
• postępowanie o naruszenie posiadania,
• postępowanie nakazowe,
• postępowanie upominawcze,
• postępowanie uproszczone,
• postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• postępowanie w sprawach małżeńskich (w procesie),
• postępowanie w sprawach między rodzicami a dziećmi,
• postępowanie o uznanie za zmarłego,
• postępowanie o stwierdzenie zgonu,
• postępowanie dotyczące ubezwłasnowolnienia,
• postępowanie w sprawach małżeńskich (w postępowaniu nieprocesowym) ,
• postępowanie w sprawach z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi,
• postępowanie w sprawach o przysposobienie,
• postępowanie w sprawach opieki
• postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
• postępowanie w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem
• postępowanie w sprawach z zakresu kurateli
• postępowanie w sprawach stwierdzenia zasiedzenia
• postępowanie w sprawach dotyczących przepadku rzeczy na podstawie prawa celnego.

3. Procedury z postępowania apelacyjnego.
4. Procedury z postępowania dotyczącego skargi kasacyjnej.

W ramach postępowania egzekucyjnego w LEX Navigator Postępowanie Cywilne znajdują się procedury dotyczące:
• postępowania ogólnego,
• wszczęcia egzekucji i dalszych czynności egzekucyjnych,
• zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego,
• ograniczenia egzekucji,
• wyjawienia majątku,
• egzekucji z ruchomości,
• egzekucji z wynagrodzenia za pracę,
• egzekucji z rachunku bankowego,
• egzekucji z nieruchomości.

Jednocześnie, wraz ze wzrostem liczby procedur w programie, wzrasta liczba powiązanych z nimi dokumentów szeroko pojętej wykładni i praktyki - obecnie jest to ponad 22 000 dokumentów.

Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne