Z przyjemnością informujemy, że od 1.03.2013 r. LEX Navigator Postępowanie Karne jest już dostępny w sprzedaży! W swojej pierwszej oficjalnej odsłonie LEX NPK prezentuje 154 procedury.

LEX Navigator Postępowanie Karne już w sprzedaży!

Z przyjemnością informujemy, że od 1.03.2013 r. LEX Navigator Postępowanie Karne jest już dostępny w sprzedaży!

W swojej pierwszej oficjalnej odsłonie LEX NPK prezentuje 154 procedury, dotyczące :

- postępowania przygotowawczego (komplet zaplanowanych z tego zakresu),

- stosowania środków przymusu (95% planowanych),

- postępowania w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (komplet zaplanowanych),

- przepisów k.p.k. dotyczących stron, obrońców i pełnomocników,

- postępowania dowodowego,

- postępowania przez sądem I instancji,

- postępowania odwoławczego.

Liczba procedur w produkcie będzie systematycznie wzrastać, nawet o kilkadziesiąt procedur miesięcznie. Docelowo w programie znajdzie się ok. 450 procedur, obejmujących wszystkie postępowania z Kodeksu postępowania karnego, czyli oprócz wymienionych powyżej także:

- postępowanie kasacyjne i wznowieniowe,

- postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych,

- postępowanie w sprawach kosztów procesu.

Należy jednak pamiętać, że procedury nie są jedynym atutem Navigatora Postępowanie Karne. Użytkownik znajdzie w nim także wyselekcjonowane komentarze z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, np.:

- Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania karnego, autorstwa J. Grajewskiego, L.K. Paprzyckiego i S. Steinborna,

- V wydanie Komentarza do Kodeksu karnego pod. red. M. Mozgawy - stan prawny na 1.01.2013 r.,

- Komentarz do Kodeksu karnego wykonawczego autorstwa K. Postulskiego, stan prawny na 21.08.2012 r.,

a także ponad 30 poskorowidzowanych fragmentami monografii z zakresu postępowania karnego, m.in.

P. Hofmański, S. Zabłocki "Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych", WKP 2011

R.A. Stefański "Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym", WKP 2012

K. Witkowska "Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne", WKP 2013.

Eliza Wasińska
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Karne