Nakaz opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych zawsze budził, budzi i będzie budzić szereg kontrowersji.

Od maja fiskus może już nakładać wysokie kary za błędy w raportowaniu schematów podatkowych. Co do zasady, obowiązek raportowania nałożony jest na promotora. Może on jednak dotyczyć także korzystającego, a w niektórych wypadkach wspomagających (np. notariusza, biegłego rewidenta).

Z dniem 1.05.2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące kas fiskalnych online, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Sądy nie są zgodne co do tego, czy dopuszczalne jest miarkowanie kary umownej zastrzeżonej na wypadek nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, w wypadku jego wykonania w znacznej części.

Możliwość następczego zatwierdzania przez stronę czynności dokonanych przez nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika, obejmujących wnoszenie skargi inicjującej postępowanie, czy też środków wnoszonych już w toku postępowania (zażalenie, sprzeciw) jest różnie postrzegana przez sądy.