Z dniem 1.05.2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące kas fiskalnych online, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Sądy nie są zgodne co do tego, czy dopuszczalne jest miarkowanie kary umownej zastrzeżonej na wypadek nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, w wypadku jego wykonania w znacznej części.

Możliwość następczego zatwierdzania przez stronę czynności dokonanych przez nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika, obejmujących wnoszenie skargi inicjującej postępowanie, czy też środków wnoszonych już w toku postępowania (zażalenie, sprzeciw) jest różnie postrzegana przez sądy.

Opodatkowanie zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku od 2019 r. uległo zmianie. Zmiany, które weszły w życie, są bardzo korzystne dla podatników. 

Każda strona postępowania administracyjnego ma potencjalną "szansę" doświadczyć opieszałości organu administracji. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje środek, który pomaga w walce z tym - wierzmy, że z coraz rzadszym - zjawiskiem.