Kompleksowość analiz, praktyczne ujęcie, uznani autorzy – to najważniejsze wyróżniki LEX Monografie Prawo Publiczne. Bogactwo tytułów oraz różnorodność omawianych instytucji i zagadnień daje pewność posiadania najszerszej na rynku biblioteki piśmiennictwa w tej dziedzinie.

Odpowiedzi na każde zagadnienie m.in.:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Prawo zagospodarowania przestrzeni,Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś
Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, P. Kwaśniak

Prawo budowlane

Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, M. Cherka , W. Grecki
Wolność zabudowy w prawie administracyjnym,W. Jakimowicz
Pozwolenie na budowę, A. Ostrowska

Prawo finansowe

Roczność i wieloletniość w finansach publicznych, E. Ruśkowski (red.)
Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, A. Nadolska
Problemy współczesnej bankowości.Zagadnienia prawne, W. Góralczyk,A. Michór , E. Rutkowska-Tomaszewska, P. Stanisławiszyn, A. Żygadło, M. Burzyńska, B. Paxford
Finanse jednostek samorządu terytorialnego, E. Kornberger-Sokołowska

Postępowanie administracyjne

Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym, E. Śladkowska
Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, A. Kalisz, A. Zienkiewicz
Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Z. Kmiecik
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, G. Łaszczyca
Zarys teorii postępowania administracyjnego, Z. Kmieciak
Generalny akt administracyjny, M. Szewczyk, Z. Szewczyk
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, B. Dauter
Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, H. Knysiak-Molczyk

 

 

Prawo samorządowe

Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, K. Małysa-Sulińska, M. Stec
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, M. Jastrzębska, M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, B. Dolnicki (red.)
Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, M. Stec, R. P. Krawczyk
Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, W. Miemiec, K.Sawicka
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, G. Bieniek, H. Pietrzkowski

Prawo podatkowe

Podatki a etyka, A. Gomułowicz
Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym, K. Lasiński-Sulecki
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej, A. Drywa
Sprawa nadpłaty jako przedmiot postępowań podatkowych, J. Drosik

Prawo konstytucyjne

Rzecznik praw obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, A. Deryng
Prawne granice wolności sumienia i wyznania, R. Wieruszyński, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik
Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału

Ochrona środowiska

Wybrane problemy prawa wodnego,B. Rakoczy
Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej. Uwarunkowania administracyjne, cywilnoprawne i organizacyjne, R. Stec
Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, W. Radecki
Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości, D. Wałkowski (red.), I. Zielińska-Barłożek (red.)

Gospodarka nieruchomościami

Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, E. Lemańska
Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, B. Wierzbowski