Autor: Partyk Tomasz
Rodzaj: linia orzecznicza

Aktualna


Streszczenie


W orzecznictwie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w trybie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c., jako dokument urzędowy, kreuje domniemanie prawnebezskuteczności egzekucji, a co za tym idzie, braku majątku dłużnika. Jednakże dostrzec należy również stanowisko, zgodnie z którym tego rodzaju postanowienie wiąże się z domniemaniem jedynie z brakiem po stronie dłużnika majątku takiego rodzaju, do jakiego egzekucja została skierowana; jest bowiem możliwym skierowanie egzekucji tylko do niektórych składników majątku dłużnika.

Pogląd nr 1: Umorzenie przez komornika sądowego postępowania egzekucyjnego z powodu ustalenia, iż oczywistym jest, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, kreuje domniemanie prawne, że dłużnik nie posiada majątku. Postanowienie komornika jest bowiem dokumentem urzędowym, korzystającym z domniemania prawnego prawdziwości faktów w nim stwierdzonych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13.04.2016 r., I SA/Po 1348/15, LEX nr 2059214:

„[...] stwierdzenia bezskuteczności egzekucji dokonuje się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu. Takie dowody w ocenie organu odwoławczego stanowiły w niniejszej sprawie postanowienia Komornika Sądowego (...) (...) z dnia (...) grudnia 2012 r. umarzające postępowanie egzekucyjne w trybie art. 824 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wyjaśniono, że wskazane orzeczenia organu egzekucyjnego są dokumentami urzędowymi potwierdzającym bezskuteczność egzekucji, którego treść korzysta z domniemania prawdziwości."

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13.08.2014 r., I ACa 378/14, LEX nr 1544944:

„W pierwszej kolejności podnieść należy, że postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji, ma charakter dokumentu urzędowego, przez co objęte jest domniemaniem wynikającym z art. 244 k.p.c. Oznacza to, iż ciężar dowodu co do wykazania faktów przeciwnych niż stwierdzonych w tym postanowieniu, spoczywał na pozwanym. Postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania z uwagi na brak majątku spółki, z którego egzekucja mogła być prowadzona, stwarza zatem domniemanie, iż spółka rzeczywiście nie była w posiadaniu takiego majątku."