Autor: Kucharski Dominik
Rodzaj: linia orzecznicza

Aktualna


Streszczenie


Na podstawie odesłania zawartego w art. 65 § 2 p.p.s.a., do doręczania pism w postępowaniu sądowo administracyjnym stosuje się tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, a tym samym przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12.10.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.


Przepisy tego rozporządzenia, w przeciwieństwie do tożsamej regulacji dotyczącej doręczeń pism w postępowaniu karnym, nie wskazują wprost czy możliwe jest doręczanie pism sądowych, za pośrednictwem skrytek pocztowych.
Z tego względu, na tym tle zarysował się spór w orzecznictwie. Prezentowany jest zarówno pogląd dopuszczający możliwość doręczania pism sądowych za pośrednictwem skrytek pocztowych, jak i pogląd negujący taką możliwość.

Pogląd nr 1: W postępowaniu sądowoadministracyjnym istnieje możliwość doręczania pism sądowych za pośrednictwem skrytek pocztowych
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14.07.2016 r., II SAB/Wa 145/16, LEX nr 2137542:
,,W ocenie tutejszego Sądu tryb doręczania pism za pośrednictwem skrytki pocztowej to tryb doręczenia pisma przez pocztę, tak w rozumieniu art. 39 k.p.a., jak i w rozumieniu art. 65 § 1 p.p.s.a.(...) Z uwagi na powyższe w ocenie Sądu, pismo organu z dnia 8 lutego 2016 r. zostało skutecznie doręczone skarżącemu przez operatora pocztowego (...) S.A. w trybie doręczenia zastępczego na wskazany przez niego adres - skrytkę pocztową nr (...).''


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19.07.2012 r., II SA/Wa 850/12, LEX nr 1260586:
,,Z akt sprawy wynika, że skarżący jako adres dla doręczeń wskazał numer skrytki pocztowej w Urzędzie Pocztowym (...). Podzielić należy pogląd, że doręczenie pism za pośrednictwem skrytki pocztowej stanowi tryb doręczenia pism przez pocztę i skrytka taka może być wskazana jako adres do doręczeń.