Autor: Węgrzynowski Łukasz
Rodzaj: linia orzecznicza

Aktualna


Streszczenie

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności dotyczące oceny czy wyczerpanie sumy gwarancyjnej wskazanej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłącza zastosowanie instrumentu modyfikującego treść stosunku zobowiązaniowego z art. 3571 § 1 k.c. Można wskazać przynajmniej kilka przyczyn występowania różnic co do oceny prawnej, takich jak trudności w charakterystyce prawnej sumy gwarancyjnej czy rozbieżności co do celu i zakresu sądowej modyfikacji stosunku zobowiązaniowego na podstawie art. 3571 § 1 k.c. Przede wszystkim jednak, przedstawione wątpliwości stanowią fragment szerszego zagadnienia dotyczącego oceny czy wykonanie zobowiązania wyłącza zastosowanie art. 3571 § 1 k.c.

Pogląd nr 1: Wyczerpanie sumy gwarancyjnej wyłącza dopuszczalność zastosowania art. 3571 § 1 k.c.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28.09.2016 r., V ACa 1016/15, LEX nr 2144673:
„Poszkodowany może doprowadzić do przedłużenia lub rozszerzenia obowiązku wypłaty świadczeń przez zakład ubezpieczeń, wnosząc powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego oparte na nadzwyczajnej zmianie stosunków, odwołujące się do regulacji zawartej w art. 3571 k.c., tym niemniej pozew taki musi być wniesiony jeszcze przed wyczerpaniem tej sumy".


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 17.12.2015 r., I ACa 868/15, LEX nr 1979445:
„Poszkodowany przed wyczerpaniem sumy gwarancyjnej winien wnieść powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego oparte na nadzwyczajnej zmianie stosunków i tylko w ten sposób może doprowadzić do przedłużenia obowiązku świadczenia przez ubezpieczyciela na swą rzecz (...). Skorzystanie z powyższego uprawnienia wytwarza na czas sporu swoisty stan przejściowy, wyrażający się między innymi w tym, że stosunek zobowiązaniowy nie może wygasnąć i pozostaje, aż do rozstrzygnięcia, nieoznaczony przedmiotowo, choćby nawet suma gwarancyjna została wyczerpana".