Autor: Paulina Zawadzka-Filipczyk
Rodzaj: linia orzecznicza

Aktualna


Streszczenie


Na gruncie przepisów podatkowych wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej
w r.p.s. W praktyce zdarza się, że pracodawca spoza sektora budżetowego zamiast wypłacać pracownikom diety z tytułu podróży służbowych decyduje się na stosowanie innej formy rozliczania kosztów związanych z wyżywieniem pracownika w delegacji, w szczególności rekompensuje faktycznie poniesione przez pracownika na ten cel koszty na podstawie przedkładanych mu dowodów zapłaty lub wyposaża pracowników w karty firmowe do płacenia za wyżywienie. W przypadku zapewniania przez pracodawcę pracownikowi odbywającemu podróż służbową bezpłatnego wyżywienia w takiej formie, powstaje wątpliwość, co do zakresu zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych – czy należy odnosić je do wysokości diety określonej w powołanych wyżej przepisach, (mimo, że dieta, jako taka faktycznie nie jest w takim przypadku wypłacana), czy też do innych należności za czas podróży służbowej.

Pogląd nr 1: Jeśli pracodawca finansuje bezpośrednio koszy związane z wyżywieniem pracownika w podróży służbowej, nie występuje przychód opodatkowany po stronie pracownika i nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3.09.2012 r., III SA/Wa 3423/11:

„Zdaniem Sądu w sytuacji, w której pracownicy Spółki odbywają podróże służbowe i nabywają w imieniu i na rzecz Spółki, jako pracodawcy posiłki lub otrzymują posiłki nabyte przez Spółkę, które spożywają w trakcie podróży po stronie pracodawcy powstaną koszty ogólne zarządu, przy braku powstania przychodu po stronie pracowników Skarżącej".

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5.12.2014 r., I SA/Po 725/14:

„W ocenie Sądu rację ma skarżąca, iż do opisanych posiłków nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej ustawa o PDOF). Podkreślić należy, że to, że wartość tych posiłków będzie przekraczała limity określone w przepisach dotyczących diet, nie ma znaczenia prawnego, gdyż w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z dietą, a prawem pracodawcy jest określić górną wartość przekazywanego pracownikowi posiłku ponad te limity".