Autor: Aleksandra Partyk
Rodzaj: linia orzecznicza

Aktualna


Streszczenie


Wyrok orzekający o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód objęty jest tzw. zasadą integralności, co oznacza że należy traktować go jako całość, a zaskarżenie tylko niektórych rozstrzygnięć jest równoznaczne z zakwestionowaniem całego wyroku. W praktyce zakres integralności wyroku rozwodowego budzi jednak niekiedy wątpliwości. W judykaturze utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym integralność wyroku rozwodowego obejmuje orzeczenie o winie lub braku winy w rozkładzie pożycia. Z drugiej strony ugruntowało się stanowisko, wedle którego nie jest objęte integralnością wyroku rozstrzygnięcie dotyczące sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisji lub podziału majątku wspólnego,
a zaskarżenie wyroku rozwodowego jedynie co do tych kwestii nie stoi na przeszkodzie uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego w pozostałym zakresie. Spornym w orzecznictwie jest natomiast, czy integralność wyroku rozwodowego obejmuje orzeczenia dotyczące obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci rozwodzących się małżonków. Z jednej strony wskazuje się, że tego rodzaju rozstrzygnięcia sądu nie są objęte integralnością wyroku rozwodowego, skoro roszczenia alimentacyjne mogą podlegać rozpoznaniu także w odrębnym procesie. Z drugiej strony podkreśla się, że sytuacja dzieci jest również przesłanką orzeczenia o samym rozwodzie i z tego wyprowadza się niedopuszczalność uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie w razie zaskarżenia rozstrzygnięć alimentacyjnych.

Pogląd nr 1: Integralność wyroku rozwodowego obejmuje orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia. Zaskarżenie zatem wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jedynie w części dotyczącej winy, jest równoznaczne z zaskarżeniem wyroku w całości.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1947 r., I C 1679/47, LEX nr 160931:

"Z zaskarżeniem wyroku, orzekającego rozwód, jedynie w części dotyczącej winy, zaskarżony zostaje cały wyrok, orzeczenie bowiem o winie lub braku winy jest nie tylko konieczną,
ale także istotną częścią wyroku rozwodowego."