Proces zarządzania ryzykiem jako element kontroli zarządczej

System kontroli zarządczej obejmuje zarządzanie ryzykiem, przez które należy rozumieć czynności planistyczne, organizacyjne, wykonawcze i kontrolne realizowane w zakresie identyfikacji ryzyka, jego analizy, oceny oraz reakcji na ryzyko. A to wszystko w sposób, który umożliwia JST minimalizację strat i maksymalizację możliwości.

Diagram przedstawiający proces zarządzania ryzykiem jako element kontroli zarządczej

Przykładowe role w systemie zarządzania ryzykiem

Jakie role mogą pełnić pracownicy jednostki samorządu terytorialnego w systemie zarządzania ryzykiem?
Przypisanie tych ról jest w gestii kierownika.

Wyjątkiem jest kierownik jednostki, który w każdym przypadku ostatecznie odpowiada za zapewnienie kontroli zarządczej.

  • Ważne jest jednoznaczne określenie ról i ich powszechna znajomość w jednostce.
  • Zarządzanie ryzykiem jest w różnym stopniu obowiązkiem każdego pracownika jednostki (zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników).

Przykładowy schemat zarządzania ryzykiem

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Z-cy kierownika zarządzają ryzykiem w ramach posiadanych kompetencji i promują zgodność działania z ustalonym akceptowalnym poziomem ryzyka.

Koordynator kontroli zarządczej gromadzi informacje o ryzykach i przygotowuje procedury zarządzania ryzykiem.

Komitet audytu sygnalizuje istotne ryzyka i monitoruje zabezpieczenia istotnych ryzyk.

Audyt wewnętrzny dokonuje niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej, w tym systemu zarządzania ryzykiem.

Kierownik komórki organizacyjnej A zarządza ryzykiem na poziomie komórki organizacyjnej.

Kierownik komórki organizacyjnej B

Kierownik komórki organizacyjnej C

Pracownicy komórek A, B i C realizują mechanizmy kontroli i uczestniczą w identyfikacji i analizie ryzyka.

* ŹRÓDŁO: KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.