Program LEX Kontrola Zarządcza

Samorządom przybywa zadań własnych, ustawodawca nieustannie wyznacza nowe cele związane z rozwojem strategicznym i zmianami w prawie. Zaś mieszkańcy pragną coraz lepszej jakości i dostępności usług publicznych. Stąd jest coraz szersze zainteresowanie ze strony urzędów nowoczesnymi metodami zarządzania i samooceny. A na te i więcej potrzeb odpowiada LEX Kontrola Zarządcza.

LEX Kontrola Zarządcza to oprogramowanie, które kompleksowo wspiera jednostki samorządu terytorialnego w:

ikona wyszukiwania w dokumencie

bieżącym monitorowaniu zgodności działania z prawem i procedurami wewnętrznymi,

ikona znak uwaga niebezpieczeństwo

zarządzaniu ryzykiem,

ikona książka kodeks

realizacji obowiązku ustawowego w zakresie kontroli zarządczej (art. 68 ust. o finansach publicznych).

Ważne! System LEX Kontrola Zarządcza stworzyliśmy we współpracy z samorządami.

Dla kogo?

LEX Kontrola Zarządcza to oprogramowanie przeznaczone dla władz jednostek samorządu terytorialnego, audytorów wewnętrznych oraz kadry kierowniczej wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadań w ramach kontroli zarządczej.

Władze jednostki

  • Wójt
  • Burmistrz
  • Prezydent
  • Starosta
  • Sekretarz

Audytorzy i pozostali użytkownicy

  • Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni
  • Koordynatorzy / Pełnomocnicy kontroli zarządczej / jakości
  • Samodzielne stanowiska ds. kontroli wewnętrznej / audytu / jakości
  • Kierownicy jednostek organizacyjnych
  • Kierownicy wydziałów jednostek (np. zamówień publicznych)

3 kluczowe korzyści, jakie zapewnia LEX Kontrola Zarządcza

Dla władz jednostek samorządu terytorialnego

Dostarcza pełny obraz sytuacji w samorządzie w zakresie planowania strategicznego, stanu realizacji celów i zadań oraz analizy ryzyk. Tym samym wspiera kierownictwo w podejmowaniu decyzji zarządczych.

Dla audytora wewnętrznego

Umożliwia całościową ocenę oraz obsługę zarządzania ryzykiem w urzędzie i jednostkach podległych.

Dla audytora wewnętrznego i wszystkich pracowników

Umożliwia monitorowanie zgodności działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

8 powodów dlaczego warto wybrać LEX Kontrola Zarządcza

Dzięki LEX Kontrola Zarządcza jednostki samorządu terytorialnego:

ikona komputer

Otrzymują skuteczne i profesjonalne wsparcie w zarządzaniu strategicznym dzięki standaryzacji i informatyzacji kontroli zarządczej.

ikona waga

Zachowują zgodność działania z prawem i procedurami wewnętrznymi.

ikona lupa

Zyskują kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem w powiązaniu z realizacją celów strategicznych i ograniczają ryzyka (m.in. prawne, finansowe czy reputacyjne).

ikona aplikacja

Szybko otrzymują wyniki w postaci gotowych raportów i mogą analizować dane w czasie rzeczywistym.

ikona wzrost

Podnoszą efektywność gospodarowania środkami publicznymi i poprawiają jakość związanych z tym usług.

ikona komunikacja

Ułatwiają codzienną pracę audytora, co zwiększa trafność podejmowanych decyzji zarządczych.

ikona parasol

Skutecznie przygotują się do kontroli i szybciej wprowadzą zalecenia pokontrolne.

ikona stopter

Oszczędzają czas i optymalizują koszty dzięki skróceniu czasu audytu wewnętrznego.

LEX Kontrola Zarządcza wspiera 5 najważniejszych elementów kontroli zarządczej

1

Przygotowanie planu działalności
(cele strategiczne, operacyjne, zadania, mierniki).
Więcej o tworzeniu planu działalności ➞

2

Monitorowanie zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi
(identyfikacja obszarów zgodności i niezgodności).
Więcej o monitorowaniu zgodności z prawem ➞

3

Zarządzanie ryzykiem
(identyfikacja, analiza i ocena, działania korygujące).
Więcej o obsłudze procesu ryzyka ➞

4

Samoocena i komunikacja
ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez kierowników jednostek i pracowników.
Więcej o samoocenie kontroli zarządczej ➞

5

Dokumentowanie działań realizowanych w ramach kontroli zarządczej
(raporty, sprawozdawczość).
Więcej o dokumentowaniu kontroli zarządczej ➞