Kontrola zarządcza – definicja i cele

Kontrola zarządcza - w myśl ustawy o finansach publicznych (art. 68 ust. 1) - to ogół działań i czynności zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób:

  • zgodny z prawem,
  • terminowy,
  • efektywny i oszczędny.

7 głównych celów kontroli zarządczej

ikona lupa

Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

ikona waga

Skuteczność i efektywność działania

ikona zweryfikowany dokument

Wiarygodność sprawozdań

ikona tarcza

Ochrona zasobów

ikona kompas

Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania

ikona dymki konwersacji

Efektywność i skuteczność przepływu informacji

ikona dzwonek

Zarządzanie ryzykiem

5 najważniejszych elementów kontroli zarządczej

1

Przygotowanie planu działalności (cele strategiczne, operacyjne, zadania, mierniki) → raz na rok.

2

Monitorowanie zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi (identyfikacja obszarów zgodności i niezgodności).

3

Dokumentowanie działań realizowanych w ramach kontroli zarządczej(raporty, sprawozdawczość).

4

Zarządzanie ryzykiem (identyfikacja, analiza i ocena, działania korygujące).

5

Samoocena ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez kierowników jednostek i pracowników → co najmniej raz w roku.

Fakty i mity

Kontrola zarządcza jest często traktowana jako przykry obowiązek czy dodatkowa „papierologia”.

Nic bardziej mylnego!

nie Sprowadza się do biurokracji

tak Porządkuje procesy i zapewnia standaryzację działań dzięki opisowi kluczowych obszarów zarządzania (cele, mierniki), dokumentowaniu, monitorowaniu i ocenie efektów

nie Jest jednorazowym zadaniem

tak Wspiera samodoskonalenie organizacji poprzez ciągłość diagnozowania, monitorowania i poprawiania realizowanych procesów w jednostce

nie Dotyczy tylko pewnych osób

tak Wymaga współdziałania całej kadry, czyli zaangażowania władz jednostki, kierownictwa i pracowników

nie Dotyczy tylko kwestii finansowych

tak Umożliwia ocenę skutków wszystkich zdarzeń (także ryzyk prawnych czy organizacyjnych), zanim wpłyną na realizację zadań i celów JST

nie Sprowadza się do likwidacji całego ryzyka

tak Wprowadza mechanizmy kontrolne: standardy i metody identyfikacji ryzyka, jego oceny oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom