• Wprowadzono możliwość wystawiania faktur zaliczkowych (opis)
 • Dodano nowy system rozliczeń z klientami - godzinowo z limitem godzin (opis)
 • Dodano możliwość definiowania własnych pól dla spraw (opis)
 • Dodano znacznik 'Obciążyć klienta' na czynnościach (opis)
 • Dodano możliwość dołączania wielu czynności i terminów do dokumentu
 • Dodano możliwość propagowania praw na sprawach
 • W Sprawach zmieniono sposób obsługi uczestników sprawy (opis)
 • Pod prawym przyciskiem myszy na finansach dodano informację o kwotach korekty do wskazanej faktury
 • W oknie szczegółów sprawy dodano zakładkę z danymi kontaktowymi klienta (opis)
 • Usprawniono obsługę pola 'procent premii za sukces'
 • Wprowadzono osobną numerację faktur proforma (opis)
 • Wyłączono opcję grupowego zatwierdzania faktur proforma
 • Usprawniono moduł automatycznego fakturowania:

- dodano raport o niezafakturowanych sprawach,

- wprowadzono możliwość określania daty wystawienia, progowej, sprzedaży i kursów

 • Usprawniono wystawianie korekt
 • Dodano możliwość wydruku kursów stawek i ryczałtu na druku faktury
 • Przyspieszono działanie programu
 • Wprowadzono możliwości wyszukiwania po kategorii sprawy w analitykach ze spraw
 • Udostępniono na raportach kwoty należności w sprawach windykacyjnych
 • Udostepniono na raporcie czynności nr porządkowy i nr wewnętrzny sprawy
 • Moduł "Opisy kosztów innych" przeniesiono z okna Parametry do menu Słowniki
 • Umożliwiono eksport dokumentów finansowych do programu księgowego
 • Wprowadzono możliwość wyszukiwnia po numerze listu poleconego w module Poczta
 • Wprowadzono poprawkę w Kontaktach związaną z uprawnieniami
 • Dodano osobną numerację faktur dla poszczególnych kancelarii (opis),
 • Dodano na kontaktach domyślną stawkę vat dla pozycji na fakturach,
 • Dodano dla pracowników prawa wyświetlania kosztów, czynności i terminów (opis),
 • Dodano możliwość eksportowania do pliku xls listy dokumentów windykacyjnych oraz wpłat na sprawach (opis),
 • Dodano możliwość przypisywania opisów terminów i czynności do konkretnych kategorii terminów i czynności (opis),
 • Udostępniono datę kursu na raportach z faktur,
 • Drukowanie dokumentu finansowego powoduje wydruk oryginału oraz kopii (opis),
 • Uwzględniono koszty podczas seryjnego wystawiania faktur proforma (opis),
 • Wprowadzono pole 'Aktywna' w kategoriach kontaktów, spraw, kosztów, dokumentów oraz terminów i czynności,
 • Przyśpieszono działanie dokumentów w wersji Platinum
 • Dodano obsługę dokumentów windykacyjnych na Sprawach dla wersji Platinum (opis),
 • Dodano opcje Wypożycz i Oddaj w menu kontekstowym, na oknie głównym Biblioteki (opis),
 • Dodano prezentację nip-u europejskiego na dokumentach finansowych,
 • Dodano przycisk 'Dzień bieżący' na Kalendarzu (opis),
 • Dodano możliwość przenoszenia grup czynności pod inną sprawę (opis) i grup spraw pod innego klienta (opis),
 • Dodano prawo wypożyczania książek na module Biblioteka.
 • Dodano możliwość drukowania etykiet na Instytucjach (opis),
 • Dodano zabezpieczenie przed usunięciem domyślnej kategorii na kategoriach kontaktów, spraw, czynności oraz domyślnego szablonu na  szablonach faktur.