Dla wszystkich podatników, którzy wykonują czynności zarówno opodatkowane, jak i zwolnione z VAT i w trakcie roku stosowali proporcję wstępną zbliża się ważny termin, bowiem po zakończeniu roku podatkowego muszą dokonać korekty ostatecznej podatku naliczonego VAT. Korekty tej należy dokonać w deklaracji VAT-7 składanej za pierwszy okres rozliczeniowy po zakończeniu roku podatkowego, a więc do 25 lutego w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie lub do 25 kwietnia w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie.

Komentarz ukazuje specyfikę przeglądu sprawozdania finansowego jako usługi atestacyjnej o ograniczonym stopniu pewności. Autor przedstawia proces planowania przeglądu oraz procedury i zakres przeglądu, ze szczególnym uwzględnieniem różnic i podobieństw do usługi badania sprawozdania finansowego. Przybliża również zasady formułowania wniosku (stanowiska) i zawartość informacyjną raportu z przeglądu sprawozdania finansowego.

Od 1 stycznia 2016 r. usunięte zostało pojęcie względów technicznych, które pozwalało na zastosowanie niższej stawki podatku od nieruchomości wobec gruntów i budynków oraz na brak opodatkowania budowli, które nie są i nie mogą być wykorzystywane ze względów technicznych.

Podatnik podatku dochodowego może ustalać różnice kursowe albo na podstawie przepisów podatkowych (tzw. metodą podatkową), albo na podstawie przepisów o rachunkowości (tzw. metodą bilansową). Jeśli od 2016 r. wybierze metodę bilansową, musi o tym powiadomić naczelnika urzędu skarbowego do końca stycznia przyszłego roku, a rezygnacja będzie możliwa dopiero po trzech latach podatkowych.

Koniec roku i pierwszy kwartał nowego roku to okres wytężonej pracy dla wszystkich działów księgowych oraz biur rachunkowych. Po zakończonej inwentaryzacji należy dokonać rozliczenia ustalonych niedoborów i nadwyżek. Kolejny krok do dokonanie wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów. To wiąże się z dokonaniem odpisów aktualizujących nie tylko należności, ale również innych aktywów, utworzeniem rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.