Komentarz praktyczny | Mikulska Dorota 

Zatwierdzeniu podlegają tylko roczne sprawozdania finansowe, tj. sprawozdania finansowe sporządzane na koniec roku obrotowego, z tym że obowiązek ten nie dotyczy jednostek, w stosunku do których ogłoszona została upadłość. Ponadto, nie zatwierdza się sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, ale uznaje je za zatwierdzone pod datą zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego przedsiębiorcy zagranicznego.

Komentarz praktyczny | Milczarek Marcin

Plany wprowadzenia nowego podatku – podatku od sprzedaży detalicznej - wzbudzały wśród przedsiębiorców wiele kontrowersji. Dotyczyły one zarówno dopuszczalności wprowadzenia takiego podatku, zwłaszcza w świetle obowiązków wynikających z prawa unijnego, jak i zakresu jego obowiązywania oraz wysokości danin nałożonych na podatników.

Komentarz praktyczny | Krywan Tomasz

Podatek od towarów i usług jest podatkiem rozliczanym za miesięczne lub kwartalne okresy rozliczeniowe. O przyporządkowaniu każdej czynności podlegającej opodatkowaniu do danego okresu rozliczeniowego decyduje moment powstania obowiązku podatkowego – czynności te są rozliczane w tych okresach rozliczeniowych, w których obowiązek ten powstanie.

Komentarz praktyczny | Kowalski Radosław 

W zależności od sposobu przeprowadzenia transakcji, operacje bardzo podobne do siebie mogą generować bardzo różne skutki podatkowe na płaszczyźnie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik działający w „branży samochodowej” zasadniczo może płacić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ale „zasadniczo”, bo jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”. Wyzwaniem może też okazać się ustalenie właściwej stawki ryczałtu.

Komentarz praktyczny | Kowalski Radosław

Popularnym narzędziem marketingowym stosowanym w celu zachęcenia klientów do nabywania oferowanych świadczeń jest tzw. sprzedaż premiowa. Wprawdzie świadczenie takie nie jest wprost regulowane w przepisach prawa cywilnego, jednak z uwagi na jego mocne osadzenie w realiach gospodarczych możemy precyzyjnie wskazać, że istota sprzedaży premiowej sprowadza się do tego, iż nabywca, kupując towary, prawa czy usługi, uzyskuje – bądź to stopniowo, np. przez gromadzenie punktów, bądź jednorazowo – prawo do odbioru dodatkowego, nieodpłatnego świadczenia. Ważne, że otrzymanie takiego bonusu skutkuje u nagrodzonego powstaniem przychodu podatkowego.