Komentarz praktyczny | Krywan Tomasz

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą obracać (handlować) wierzytelnościami. Niniejszy poradnik zawiera omówienie zasad opodatkowania takiej działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Komentarz praktyczny | Tomaszewska Barbara

W dniu 7 lipca 2016 r. Sejm przyjął ustawę nowelizującą ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która ma na celu ograniczenie ilości zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zagwarantowanie osobom zatrudnionym na tej podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Komentarz praktyczny | Dawidziuk Mirosław

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej. Sporządza się je na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa lub w inny - przewidziany ustawą - w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, w jednostkach stosujących tzw. pełną księgowość, narzuca Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Komentarz praktyczny | Waślicki Tadeusz 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zlikwidowany został dziennik urzędowy „Monitor Polski B”, w którym wcześniej publikowane były sprawozdania finansowe jednostek podlegających obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Od tego czasu zmieniły się także zasady ogłaszania sprawozdań finansowych, co nie oznacza jednak, że w ogóle obowiązek ten został wyeliminowany. W dalszym ciągu niektóre z jednostek prowadzących rachunkowość zobowiązane są publikować swoje sprawozdania finansowe. 
W komentarzu omówione zostały najistotniejsze sprawy, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, dotyczących obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych.

Komentarz praktyczny | Waślicki Tadeusz

Większość podmiotów zarejestrowanych w KRS ma obowiązek, po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych, złożyć je do akt rejestrowych, wraz z dodatkowymi dokumentami. W komentarzu omówiono sposób realizacji tego obowiązku, a także istniejące w tym zakresie wyjątki, dotyczące niektórych jednostek. Przedstawiono możliwe konsekwencje nie złożenia w terminie wymaganych dokumentów, a także nowe przepisy, wprowadzone na początku bieżącego roku, dotyczące składania przez niektóre spółki oświadczeń o braku obowiązku sporządzenia sprawozdań finansowych oraz wymogi ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców dnia kończącego rok obrotowy.