Komentarz praktyczny | Kamiński Krzysztof

Właściciele zarejestrowanych w Polsce środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, muszą liczyć się z obowiązkiem zapłaty dodatkowego podatku – tzw. podatku od środków transportowych.

Komentarz praktyczny | Różycki Karol

Przepisy obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa VAT, w art. 90 ust. 1 przewidują, że w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie.

Komentarz praktyczny | Kowalski Radosław

W aktualnym, jeszcze do końca 2016 r., stanie prawnym, sposób, w jaki dokonywana jest zapłata, generalnie nie wywiera wpływu na możliwość ujmowania wydatków w kosztach. Owszem, prawodawca wymaga aby w przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o łącznej wartości stanowiącej równowartość 15.000 euro zapłata była dokonywana z wykorzystaniem rachunków bankowych, jednak naruszenie takiego obowiązku nie oddziałuje w żaden szczególny sposób na podatkowe koszty uzyskania przychodu.

Komentarz praktyczny | Ochędzan Anna

Obrót wierzytelnościami jest powszechnie stosowaną metodą wyzbywania się wierzytelności w celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Obrót wierzytelnościami polega na tym, że dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność odpłatnie lub nieodpłatnie na drugą osobę (cesjonariusza).

Komentarz praktyczny | Głuszek Piotr, Grablewski Grzegorz

Sprzedaż wierzytelności jest popularnym sposobem pozbycia się trudno ściągalnych należności. Transakcja taka może być także postrzegana jako możliwość poprawienia płynności finansowej przedsiębiorstwa. W wyniku tego typu operacji wierzyciel z reguły ponosi stratę ekonomiczną. Jak jednak pokazuje praktyka, strata na sprzedaży wierzytelności, wykazana dla celów podatkowych, może nie odzwierciedlać w pełni poniesionej straty ekonomicznej.