Komentarz praktyczny | Matusiakiewicz Łukasz

Projekt z dnia 21 października 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 965) wprowadza zmiany odnoszące się m.in. do zagadnienia wyrejestrowania podatnika VAT. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Zmiany te wynikają z potrzeby podjęcia zdecydowanych działań w celu weryfikacji podmiotów zgłaszających się do rejestru podatników VAT.

Komentarz praktyczny | Wachowicz Anna

Zgodnie z koncepcją wiernego i rzetelnego obrazu w rachunkowości stany składników aktywów i pasywów wykazane w księgach rachunkowych podlegają okresowej weryfikacji przez ich porównanie ze stanem faktycznym. Sprawdzenie danych rachunkowości następuje w drodze inwentaryzacji, która obejmuje ogół czynności związanych z ustaleniem rzeczywistego stanu poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Komentarz praktyczny | Kowalski Radosław

Obowiązek dokonywania spisu z natury nakładają na podatników zarówno przepisy prawa podatkowego, jak i bilansowego. Ogólne zasady jego przeprowadzania zostały określone w przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w ustawie o rachunkowości. Należy pamiętać, że przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustawy o rachunkowości nie tworzą zamkniętego katalogu przypadków, w których musi być dokonany spis z natury. Ustawodawca podatkowy wielokrotnie uzależnia możliwość skorzystania przez podatnika z poszczególnych przywilejów od ustalenia ilości i wartości składników majątku w drodze spisu z natury.

Komentarz praktyczny | Krywan Tomasz


W październiku 2016 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 965). Projekt ten przewiduje między innymi objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia znacznej części wykonywanych przez podwykonawców robót budowlanych. Jakie warunki muszą spełniać usługodawca i usługobiorca by procedura odwrotnego obciążenia znalazła zastosowanie? Czy będą jej podlegały wszystkie roboty budowlane? Na te pytania odpowiada autor niniejszego komentarza.

Komentarz praktyczny | Wachowicz Anna

Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji wymaga odpowiedniego przygotowania organizacyjnego jednostki. Odpowiedzialność za właściwy przebieg inwentaryzacji ponosi kierownik jednostki. Cała procedura powinna przebiegać zgodnie z przepisami prawa i zasadami wypracowanymi w praktyce.