Jednostki sektora finansów publicznych tworzące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zobowiązane są do corocznego ustalenia wysokości odpisu naliczanego w stosunku do planowanej przeciętnej liczby osób zatrudnionych. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września. Do 31 maja ma jednak obowiązek przekazać kwotę stanowiącą, co najmniej 75% równowartości odpisu ustalonego na dany rok.

Nieprawidłowości: Jak uniknąć błędów w korygowaniu błędów w dowodach księgowych?
Księgowi jednostek sektora finansów publicznych w swojej codziennej praktyce posługują się różnego rodzaju dowodami księgowymi.

Minister Rozwoju i Finansów wraz z 1.01.2017 r. wprowadził kilka istotnych zmian do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pełni rolę świadczenia motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej.

Resort Finansów przygotował, w formie dodatkowych wyjaśnień, zestaw odpowiedzi na pytania dotyczących poprawności rozliczania VAT po przeprowadzeniu procesu centralizacji rozliczeń VAT w samorządach.