1. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wydanie 6.

Autorzy: Hanna Knysiak-Sudyka , Marta Romańska , Tadeusz Woś (red. naukowy)

Komentarz jest profesjonalnym opracowaniem zawierającym uaktualniony tekst ustawy i obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Zawiera całościowe omówienie przepisów prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, bez różnicowania, czy poszczególny jego przepis ma korzenie w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, czy został przejęty z ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z 1995 r. lub też stanowi nowe rozwiązanie procesowe.

W komentarzu zostało szeroko wykorzystane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Zaprezentowano również bogaty dorobek literatury przedmiotu.

2. Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz

Autorzy: Dagmara Dominik-Ogińska (red. naukowy) , Marta Ignasiak , Krzysztof Lasiński-Sulecki , Jerzy Martini, Ewa Michna

Zwolnienia są najbardziej kontrowersyjnym tematem dotyczącym VAT, często powodującym problemy interpretacyjne. Książka przedstawia wykładnię ich problematyki odwołującą się do prawa unijnego, a następnie weryfikuje ją na gruncie stosowania polskich przepisów ustawy o VAT.

Komentarz składa się z dwóch części. W części ogólnej umieszczono podstawowe informacje o pojęciu zwolnienia i zakresu zwolnień z VAT, kluczowych zagadnieniach z zakresu implementacji prawa unijnego i jego stosowania oraz główne wskazówki interpretacyjne dotyczące wykładni zwolnień z VAT, wynikające z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego. W części szczególnej omówiono natomiast poszczególne zwolnienia, wskazując na jakość implementacji prawa unijnego do prawa polskiego, wykładnię przepisu krajowego z uwypukleniem użytych w samej treści zwolnienia definicji oraz orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych.

Autorzy opracowania - sędziowie, doradcy podatkowi oraz przedstawiciele nauki - to wybitni praktycy prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki VAT.

3. Opodatkowanie nieruchomości

Autorzy: Barbara Janiak , Tomasz Kosieradzki , Radosław Piekarz

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę opodatkowania nieruchomości. Publikacja w sposób przekrojowy wskazuje na podatkowe skutki nabycia nieruchomości, jej posiadania w ramach działalności gospodarczej i poza nią, prowadzenia procesu deweloperskiego oraz zbycia nieruchomości.

https://www.profinfo.pl/img/401/img_40467451.gif

Ważne zagadnienia poruszone w publikacji:

opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości,
aporty wnoszone do spółki w postaci nieruchomości,
koszty uzyskania przychodu w działalności deweloperskiej i budowlanej, m.in.
leasing,
sprzedaż mieszkań,
przekazanie infrastruktury,
VAT w branży deweloperskiej i budowlanej, m.in.
dostawa nieruchomości,
moment powstania obowiązku podatkowego,
nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych,
opodatkowanie posiadania nieruchomości oraz inwestowania w nieruchomości, m.in.
najem,
"cienka kapitalizacja",
problematyka podatku od nieruchomości, m.in.
stawki,
zwolnienia.

https://www.profinfo.pl/img/401/img_40470116.gif

Książka zawiera bogaty zbiór interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

https://www.profinfo.pl/img/401/img_40467453.gif

Stan prawny publikacji - 1 maja 2016 r.

https://www.profinfo.pl/img/401/img_40467452.gif

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie:

zmiany w VAT,
zmiany w CIT,
zmiany w PIT,
zmiany w PCC,
zmiany w cenach transferowych,
zmiany w ordynacji podatkowej,
zmiany w podatku od nieruchomości.

4. Podatki i prawo podatkowe

Autorzy: Andrzej Gomułowicz , Dominik Mączyński

Książka zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki prawa podatkowego. W opracowaniu przedstawiono zarówno teorię podatku, jak i obowiązujące w Polsce rozwiązania prawnopodatkowe. Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze zmiany w przepisach prawa podatkowego, w tym dotyczące m.in. zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, wyłączenia konkurencyjności ogólnych i indywidualnych interpretacji podatkowych, doprecyzowania zasad udzielania pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym.

W pracy uwzględniono bogate orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, a także dorobek europejskiej nauki o podatkach.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT

Autorzy: Stanisław Bogucki , Wojciech Stachurski , Roman Wiatrowski , Krzysztof Winiarski , Bartosz Wojciechowski , Marek Zirk-Sadowski

"Publikacja stanowi cenne opracowanie będące wielopłaszczyznową analizą badawczą z zakresu prawa podatkowego. Przedmiotem opracowania są korelacje zachodzące pomiędzy podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług. Jest to interesująco przeprowadzona analiza, wbrew pozorom, trudnych zagadnień, wsparta orzecznictwem sądów administracyjnych. Ponadto monografia jest wzbogacona interesującymi odniesieniami do prawa unijnego, jak również do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niewątpliwie nowatorskie ujęcie problematyki jest również efektem bogatego doświadczenia teoretycznego i orzeczniczego Autorów. Ze względu na wysokie walory merytoryczne i analityczne prezentowana monografia będzie stanowiła wartościowy wkład w doktrynę prawa podatkowego".

Dr hab. Dominik Jan Gajewski

W książce zwrócono szczególną uwagę na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i unijnego. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jakie transakcje związane z dokonywaniem obrotu składnikami majątkowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jakie należy rozpoznawać jako dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Opracowanie, oprócz ogólnej charakterystyki podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług, zawiera omówienie m.in. takich zagadnień jak:

wyłączenia i zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych,
wyłączenia i zwolnienia od podatku od towarów i usług,
problemy z ustaleniem granicy między obrotem nieprofesjonalnym a profesjonalnym.

6. Przegląd Podatkowy 7/2016, 8/2016

ZAPOWIEDZI:

1. Ustawa o rachunkowości. Komentarz wyd.7

Autorzy: Teresa Cebrowska , Ksenia Czubakowska , Waldemar Gos , Maria Hass-Symotiuk , Magdalena Janowicz , Teresa Kiziukiewicz (red. naukowy) , Zbigniew Luty , Przemysław Mućko , Bożena Nadolna , Kazimierz Sawicki , Kazimiera Winiarska

2. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Komentarz

Autorzy: Bartosiewicz Adam

3. Przegląd Podatkowy 9/2016