1. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wydanie 6.

Autorzy: Bogusław Dauter , Andrzej Kabat , Małgorzata Niezgódka-Medek

W komentarzu w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiono problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi. W kolejnym, szóstym wydaniu autorzy - wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych - położyli nacisk na przybliżenie uregulowań nowych, a także tych, które wywołują wątpliwości w dotychczasowej praktyce.

Publikacja zawiera obszerną analizę ostatnich zmian wprowadzonych do ustawy, a zwłaszcza objętych nowelą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658), obejmujących w szczególności zagadnienia:

zakresu przedmiotowego spraw,
doręczania pism pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami,
skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego,
orzekania reformatoryjnego przez sądy administracyjne obu instancji,
autokontroli dokonywanej przez wojewódzkie sądy administracyjne oraz
skargi kasacyjnej.

Dodatkowo szeroko omówione zostały nowe uregulowania odnoszące się do prawa pomocy i roli referendarzy sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Objaśnienia zmian, które w większości weszły w życie od dnia 15 sierpnia 2015 r., uwzględniają już najnowsze judykaty i bogate stanowisko doktryny.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, wydanie 4.

Autorzy: Aleksandra Krajewska , Adam Mariański , Aneta Nowak-Piechota , Michał Wilk , Jakub Żurawiński

W czwartym wydaniu książki omówiono m.in.:

nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących,
uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych,
modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego,
modyfikacje katalogu kosztów uzyskania przychodów,
ulgę na działalność badawczo-rozwojową, która zastąpiła obowiązującą wcześniej ulgę na nowe technologie.

W dodatku do komentarza dokonano obszernego omówienia zagadnienia kosztów reprezentacji i reklamy.

"Niniejszy komentarz ma za zadanie przybliżyć zasady opodatkowania CIT. Został on napisany przez praktyków i dla praktyków, a jego celem jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych powstających na gruncie ustawy. W wielu miejscach autorzy przywołali przykłady wskazujące na praktyczne zastosowanie komentowanych zagadnień".

z Wprowadzenia

3. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

Autorzy: Paweł Borszowski , Klaudia Stelmaszczyk

W komentarzu w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz przedstawiono regulację o opłacie reklamowej, która weszła w życie w dniu 11 września 2015 r. Autorzy wyjaśniają poszczególne unormowania i ukazują kontekst stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do analizy konkretnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

W opracowaniu zaprezentowano m.in.:

zmianę definicji legalnej gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i jej konsekwencje dla praktyki podatkowej,
zmiany w regulacji dotyczącej podatnika podatku od nieruchomości, stawek oraz zwolnień ustawowych w tym podatku,
nowe regulacje w zakresie opłat lokalnych - wprowadzenie fakultatywności tych opłat, jak również wprowadzenie opłaty reklamowej,
zmiany dotyczące podstawy opodatkowania i zakresu zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz ulgi "klęskowej",
wprowadzone w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym "regulacje upraszczające".

4. Opodatkowanie spółek

Autorzy: Marcin Jamroży , Piotr Karwat , Robert Krasnodębski , Hanna Litwińczuk (red. naukowy)

Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej.

https://www.profinfo.pl/img/401/img_40467451.gif

Ważne zagadnienia poruszone w publikacji:

aspekty podatkowe tworzenia, funkcjonowania, restrukturyzacji i likwidacji spółek,
tworzenie i podwyższanie kapitału zakładowego (aporty, dopłaty, cienka kapitalizacja, finansowanie dłużne),
podział zysku spółki pomiędzy wspólników (dywidendy),
rozwiązanie i likwidacja spółki,
wystąpienie wspólnika albo zbycie udziału,
przekształcenia spółek,
połączenia i podziały spółek.

5. Opodatkowanie dochodów transgranicznych

Redakcja naukowa: Marcin Jamroży

Opracowanie zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z opodatkowaniem:

dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio na terytorium innego państwa w formie zakładu, w tym kwestie związane z opodatkowaniem dochodów z działalności opartej na technologiach cyfrowych,
dochodów spółki zagranicznej oraz jej udziałowców, w tym europejskiej spółki akcyjnej,
odsetek oraz należności licencyjnych w stosunkach międzynarodowych,
dochodów z pracy najemnej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

"Książka stanowi zbiór tekstów dotyczących regulacji prawnych związanych z opodatkowaniem międzynarodowym i ich aplikacji w praktyce gospodarczej. Osią pracy są uregulowania Konwencji Modelowej OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podatkowe uregulowania unijne i krajowe zasady opodatkowania dochodów zagranicznych oraz otrzymywanych przez nierezydentów. Temat ten jest interesujący dla osób dokonujących rozliczania podatków w sytuacji występowania zbiegu ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego".

Prof. dr hab. Janusz Kudła

6. Nowelizacja ordynacji podatkowej

Autorzy: Bogumił Brzeziński (red. naukowy) , Hanna Filipczyk , Tomasz Janicki , Marek Kalinowski , Krzysztof Lasiński-Sulecki , Marian Masternak , Wojciech Morawski (red. naukowy) , Adam Nita , Agnieszka Olesińska , Janusz Orłowski , Ewa Prejs , Jowita Pustuł

Publikacja przybliża zasady stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.). Powstała na podstawie cyklu artykułów opublikowanych w "Przeglądzie Podatkowym" od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r., zaktualizowanych i uzupełnionych na potrzeby książki.

https://www.profinfo.pl/img/401/img_40468659.gif

W monografii omówiono m.in. następujące zagadnienia:

znowelizowane zasady zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od organu podatkowego w wysokości nienależnej lub wyższej od należnej,
zmienione zasady obliczania odsetek za zwłokę i wygasania zobowiązań podatkowych,
nadpłata podatku,
zmiany dotyczące regulacji odnoszących się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej,
porozumienia w sprawie cen transakcyjnych,
odpowiedzialność spadkobierców.

"Wszystkie zmiany wprowadzone do Ordynacji podatkowej wywierają bardziej lub mniej daleko idące skutki praktyczne. Na pierwszy rzut oka większość zmian to zmiany usprawniające system, usuwające istniejące dysfunkcjonalności i dostosowujące je do zmieniającej się rzeczywistości. W sporym zakresie zmiany były pożądane, niekiedy wręcz niezbędne".

Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego

"Należy podkreślić, że autorzy dokonali nie tylko analizy zmian do Ordynacji podatkowej, ale poddali je także pogłębionej analizie teoretycznej. Wskazali również na konsekwencje dla praktyki w zakresie stosowania prawa podatkowego".

Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski

7. Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji

Autorzy: Tomasz Kosieradzki , Radosław Piekarz

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Uwzględniono rewolucyjne zmiany dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Do poruszonych tu zagadnień należą m.in. metody ustalania cen transferowych, przygotowanie dokumentacji i opracowanie analizy porównawczej. Szczegółowo omówiono aktualne aspekty prawne dotyczące cen transferowych, takie jak restrukturyzacja działalności gospodarczej, przygotowanie tzw. opisu transakcji czy identyfikacje podmiotów powiązanych.

Publikacja ma charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi:

przejrzyste objaśnienia sposobu zastosowania wskazanych metod,
wzory dokumentacji cen transferowych, w tym tzw. dokumentacji local file i master file,
przykład analizy porównawczej,
przykłady restrukturyzacji działalności gospodarczej wraz z zaawansowanymi metodami ustalania rynkowości takich restrukturyzacji (m.in. analizą scenariuszową),
omówienie odpowiedzialności zarządu i sankcji w zakresie cen transferowych,
przybliżenie zasad wyceny transakcji finansowych (pożyczek, gwarancji, poręczeń).

8. Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości

Autor: Ryszard Strzelczyk

W publikacji omówiono - oprócz podatku od nieruchomości oraz podatków rolnego i leśnego - kwestie nabywania i posiadania nieruchomości oraz obrotu nimi w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT, podatków dochodowych, a także podatku od spadków i darowizn. Przedstawiono problematykę opłat: planistycznej, adiacenckiej, sądowej, jak również zagadnienia taksy notarialnej oraz opłat związanych z użytkowaniem wieczystym.

"Jest to kompendium wiedzy o podatkach i opłatach, z którymi można spotkać się w aktualnie obowiązującym stanie prawnym. Opracowanie w sposób bardzo rzetelny, logiczny i kompleksowy ukazuje najważniejsze elementy podatków i opłat w nieruchomościach. Autor nie tyle omawia i przytacza szczegółową treść przepisów prawnych, ile prezentuje problematykę w sposób zwięzły i zrozumiały wraz z odwoływaniem się do orzecznictwa sądowego. Czytelny język opracowania, odwołania do orzecznictwa oraz ciekawe przykłady z praktyki stosowania prawa stanowią o zasadności opublikowania utworu w postaci książki".

Prof. dr hab. Artur Kuś

9. Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw

Autor: Wojciech Sztuba

W książce zaprezentowano wyniki pionierskich badań efektywnej stawki opodatkowania dochodu polskich przedsiębiorstw, która przeciętnie kształtowała się powyżej stawki nominalnej. Autor w wyczerpujący sposób omawia przyczyny tego zjawiska leżące po stronie zarówno prawa podatkowego, jak i bilansowego.

Opracowanie zawiera omówienie m.in. takich tematów jak:

rola podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym,
dane z rynku polskiego na temat efektywnych stawek CIT,
trwałe i przejściowe różnice pomiędzy dochodem podatkowym i wynikiem finansowym brutto,
znaczenie MSR 12 przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na podstawie MSSF.

"Tematyka efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw jest jedną z istotniejszych w obszarze regulacji prawa podatkowego, szczególnie z uwagi na relacje pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym. Niniejsza monografia jest bardzo dobrym przykładem analizy zagadnienia efektywności opodatkowania przedsiębiorstw, wymagającej równie mocnego zaangażowania zagadnień typowo prawnych z tymi, które stanowią niejako ich przełożenie w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a zatem jak choćby metod kalkulacji, którymi można posługiwać się w ekonometrii i statystyce".

Dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego

10. Rozliczanie akcji promocyjnych. Opodatkowanie i ewidencja

W celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów i usług przedsiębiorcy stosują różnego rodzaju preferencje cenowe w postaci rabatów, premii pieniężnych, sprzedaży premiowej czy programów lojalnościowych. Brak szczególnych regulacji podatkowych w zakresie tych działań o charakterze marketingowo-promocyjnym powoduje wiele wątpliwości co do sposobu ich opodatkowania oraz ujęcia w księgach.

Z książki dowiesz się:

w jaki sposób udokumentować akcje promocyjne, aby wydatki z nimi związane móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
jak skonstruować akcję promocyjną, żeby nie powodowała powstania przychodu po stronie klienta,
jak należy opodatkować sprzedaż "za złotówkę",
czy premie pieniężne powinno się zaliczyć do przychodów podatkowych, czy też należy pomniejszyć o ich wartość koszty uzyskania przychodów,
jak prawidłowo dokumentować premie pieniężne,
jak należy ewidencjonować faktury korygujące odnoszące się do rabatów,
w jaki sposób sprzedawca i nabywca powinni wprowadzić do ksiąg rachunkowych rabat, premię pieniężną i sprzedaż premiową.

Opracowanie zawiera praktyczne porady wyjaśniające zasady ewidencji i opodatkowania różnego rodzaju akcji promocyjnych, opatrzone licznymi przykładami, oraz odpowiedzi na pytania.

11. Przegląd Podatkowy 5/2016, 6/2016

ZAPOWIEDZI:

1. Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz

Autorzy: Martini Jerzy, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Ignasiak Marta, Dominik-Ogińska Dagmara (redakcja naukowa), Michna Ewa

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT

Autorzy: Zirk-Sadowski Marek, Stachurski Wojciech, Wojciechowski Bartosz, Wiatrowski Roman, Bogucki Stanisław, Winiarski Krzysztof

3. Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie

Autorzy: Ryszard Mastalski

4. Opodatkowanie nieruchomości

Autorzy: Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz, Barbara Janiak

5. Przegląd Podatkowy 7/2016, 8/2016