W dniu 22.07.2017 r. weszła w życie ustawa z 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego implementowane z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, a co za tym idzie również nowe obowiązki względem kredytodawców udzielających takiego rodzaju kredyty.

Komentarz praktyczny pt. Obowiązki kredytodawcy w świetle nowej ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ma na celu omówienie obowiązków kredytodawcy wobec zindywidualizowanego konsumenta ubiegającego się o kredyt hipoteczny lub będącego już stroną umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Przedmiotem analizy są obowiązki:

  • zbadania zdolności kredytowej konsumenta ubiegającego się o udzielenie kredytu hipotecznego,
  • przedstawienia konsumentowi formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego i udzielenia wyjaśnień,
  • dochowania procedury zawierania umowy o kredyt hipoteczny,
  • zwrotu kosztów w razie niezawarcia umowy o kredyt hipoteczny albo niewypłacenia kredytu w terminie,
  • zawarcia w umowie o kredyt hipoteczny odpowiednich informacji,
  • redukcji kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego,
  • restrukturyzacji.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska