Od początku 2017 r. zmiany rachunku bankowego, z wykorzystaniem prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową systemu Ognivo, podjęło prawie 20 tys. osób, co pozwala sądzić, że instytucja przeniesienia rachunku jest niezwykle istotna. Ustawodawca wprowadzając nowe zasady przenoszenia rachunków płatniczych, prowadzonych dla konsumentów, spowodował, że tematyka ta stanie się jeszcze bardziej aktualna. Rachunkiem płatniczym jest bowiem również rachunek bankowy, jeżeli służy do wykonywania transakcji płatniczych rozumianych jako wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych. Z tego też względu uznać należy, że nowe przepisy regulujące przenoszenie rachunków płatniczych znajdują zastosowanie również do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Zatem wszyscy dostawcy usług płatniczych, w tym banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zobowiązani są do 8.08.2018 r. dostosować swoje procedury w zakresie przenoszenia rachunków do nowych regulacji wynikających z art. 59ii–59iq ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych.

W komentarzu praktycznym pt. Przenoszenie rachunków płatniczych przedstawiono zasady przenoszenia konsumenckich rachunków płatniczych, obowiązki informacyjne dostawców usług płatniczych związane z tym przeniesieniem, przebieg procesu przeniesienia przedmiotowego rachunku, regulację odnoszącą się do przenoszenia konsumenckich rachunków płatniczych za granicę, opłaty związane z przeniesieniem rachunku oraz odpowiedzialność dostawców usług płatniczych za niewypełnianie obowiązków związanych z przeniesieniem tego rachunku.

Komentarz praktyczny pt. Przenoszenie rachunków bankowych omawia natomiast zasady przenoszenia rachunków bankowych prowadzonych dla konsumentów, w tym w szczególności zasady wynikające z Rekomendacji Związku Banków Polskich dotyczącej dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym. Ponadto, w komentarzu opisano sposób przenoszenia rachunków płatniczych i bankowych prowadzonych dla przedsiębiorców.

Całość rozważań przedstawiona została z uwzględnieniem przepisów ustawy z 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego zasady przenoszenia rachunków płatniczych prowadzonych dla konsumentów.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska