Funkcjonowanie banków podlega wielu ograniczeniom. Stanowi to konsekwencje faktu, że są one podmiotami o bardzo istotnym znaczeniu dla utrzymania bezpieczeństwa i stabilności finansowej całej gospodarki. Z tego też względu, prawodawca zdecydował się na wprowadzenie zasad i mechanizmów, których zadaniem jest organizacja procesów decyzyjnych i ocena prowadzonej działalności bankowej. Funkcje te zostały powierzone systemowi zarządzania, w ramach którego funkcjonuje: system zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej. Przejawem tych działań było wydanie przez Ministra Rozwoju i Finansów rozporządzenia z 6.03.2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, którego normy obowiązują już od 1.05.2017 r., a także wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

W komentarzu praktycznym pt. System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej w bankach analizie poddana została zawarta w ustawie z 29.08.1997 r. - Prawo bankowe i w nowym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 6.03.2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach regulacja systemu zarządzania ryzykiem w bankach z niezbędnymi odniesieniami do regulacji unijnych: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.06.2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE - tzw. dyrektywy CRD IV i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 - tzw. rozporządzenia CRR.

Celem komentarza praktycznego pt. Kontrola wewnętrzna jako element systemu zarządzania bankiem jest natomiast wskazanie znaczenia systemu kontroli wewnętrznej, a także określenie jej zadań, celów i kształtu organizacyjnego.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska