Pakiet Zamówienia Publiczne jest jednym z dziewięciu pakietów dostępnych w ramach jednego produktu - LEX Administracja. Pozostałe pakiety to: Urząd i Obywatele, Dział Prawny, Księgowość w Administracji, HR lub Kadry, Budownictwo, Oświata w Administracji, Ochrona Środowiska, Ochrona Zdrowia. Dzięki Pakietom dedykowanym poszczególnym wydziałom LEX Administracja zaspokaja potrzeby całego Urzędu.
 
zamowienia-publiczne
  • Pomaga przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
  • Ułatwia zweryfikowanie zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia.
  • Pomaga przygotować ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych warunków zamówienia.
  • Pozwala zminimalizować ryzyko unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 
  • Pomaga w procesie ustalania kryteriów oceny ofert i przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  • Pozwala ustalić właściwy dla przedmiotu zamówienia kod CPV.
  • Pomaga przygotować się do postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem.
  • Pozwala zminimalizować ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

 

Autorzy


Włodzimierz Dzierżanowski
 
doktor nauk prawnych; wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego; prezes zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o. specjalizującej się w dziedzinie finansów publicznych, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia UE; były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz były zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ewa Wiktorowska 
Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji sejmowych ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, magister inżynier budownictwa, wykładowca, doradca w szczególności z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, autor i współautor wielu publikacji nt interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych