Pakiet Budownictwo jest jednym z dziewięciu pakietów dostępnych w ramach jednego produktu - LEX Administracja. Pozostałe pakiety to: Urząd i Obywatele, Dział Prawny, Zamówienia Publiczne, Księgowość w Administracji, HR lub Kadry, Oświata w Administracji, Ochrona Środowiska, Ochrona Zdrowia. Dzięki Pakietom dedykowanym poszczególnym wydziałom LEX Administracja zaspokaja potrzeby całego Urzędu.
 
budownictwo

Pomaga w prawidłowym wypełnianiu obowiązków i unikaniu błędów w trakcie postępowań administracyjnych:

  • związanych m.in. z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, legalizacją budowy, ale także wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przy podziałach i scalaniu nieruchomości, wywłaszczeniu i odszkodowaniach, czy odrolnieniu gruntu.

 

 
  • przy sprawach wynikających z ustawy Prawo Budowlane (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę), z ustawy o ochronie zabytków czy z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (uchwalanie mpzp).
  • związanych z planowaniem i kontrolą nad uwzględnianiem inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym; opiniowaniem MPZP uchwalanych przez gminy.
  • Linie orzecznicze pozwalają na podjęcie takiej decyzji, aby była zgodna z aktualnymi trendami w orzecznictwie.
  • Procedury pomagają bezbłędnie przeprowadzić wszystkie etapy procesu inwestycyjnego

 

 

Autorzy


Rafał Golat 
Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem własności intelektualnej, prawa cywilnego.

Anna Kamińska 
Radca prawny; obecnie doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN.