Bartosz Starczewski

Świadomość prawna obywateli wciąż jest na niezadowalającym poziomie, a koszty pomocy prawnej dla wielu osób są zbyt wysokie w stosunku do ich możliwości finansowych. Wychodząc z tego założenia, ustawodawca nałożył na organy administracji publicznej zadania, które mają wspomóc obywateli w bezkosztowym uzyskaniu pomocy prawnej oraz mają zapewnić upowszechnianie i poszerzanie wiedzy o świadomości prawnej.

Szkolenie on-line

Już niebawem wejdzie w życie tzw. ustawa sektorowa, czyli akt prawny mający dostosować polski system prawny do zasad i trybu ochrony danych osobowych uregulowanych tzw. rozporządzeniem RODO. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nowelizuje aż 162 ustawy! Znaczna część z nich dotyczy bezpośrednio jednostek samorządu terytorialnego. Przykładowo nowelizacja wprowadza konkretne wytyczne jak organy administracji mają realizować obowiązek informacyjny z art. 13 RODO.

Bartosz Starczewski

Strefy płatnego parkowania to jedno z narzędzi, jakimi gminy mogą regulować nadmierny ruch samochodowy na drogach i równocześnie wspierać funkcjonowanie transportu zbiorowego. Zmuszanie kierowców do płacenia za parkowanie z jednej strony jest koniecznością, z drugiej jednak może być odbierane negatywnie jako wyciąganie - po raz kolejny - ręki w stronę kieszeni użytkowników pojazdów mechanicznych. To z kolei może być trudne w odbiorze wyborców.

Szkolenie online

 

Raport o stanie gminy/powiatu/województwa jest jedną z kilku nowych instytucji prawnych wprowadzonych do przepisów samorządowych ustaw ustrojowych w 2018 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał organu stanowiącego i budżetu obywatelskiego.

Komentarz praktyczny | Anna Rakowska-Trela

Specyfikę zaangażowania samorządów w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego opisuje Prof. Anna Rakowska-Trela w komentarzu praktycznym Zadania jst w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Zachęcam do zapoznania się z tym tekstem i na tej podstawie zaplanowanie działań zmierzających do sprawnego przygotowania wyborów.