Komentarz praktyczny | Anna Rakowska-Trela

Specyfikę zaangażowania samorządów w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego opisuje Prof. Anna Rakowska-Trela w komentarzu praktycznym Zadania jst w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Zachęcam do zapoznania się z tym tekstem i na tej podstawie zaplanowanie działań zmierzających do sprawnego przygotowania wyborów.

Szkolenie online

Od 2019 r. przepisy regulujące podstawowe mechanizmy budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnego znajdują się w samorządowych ustawach ustrojowych. Nowe regulacje budzą wątpliwości interpretacyjne, a niektóre rozwiązania przyjęte przez organy stanowiące już spotkały się ze sprzeciwem organów nadzoru. Budżet obywatelski będzie więc instytucją wymagającą daleko idącego zaangażowania organizacyjnego i prawnego.

Szkolenie online

W serwisie LEX Adaministracja znajduje się nagranie webinarium poświęconego prawom i obowiązkom radnych samorządowych. Status prawny radnego daje osobom wybranym wiele przywilejów, wiąże się jednak również z daleko idącymi obowiązkami. Jakie prawa mają radni w związku z wykonywaniem swojego mandatu i gdzie leżą granice ich uprawnień? Jakie są ograniczenia związane z wyborem na radnego? W jakich sytuacjach można stracić mandat oraz jak tego uniknąć?

Komentarz praktyczny | Anna Rakowska-Trela

 

Dnia 21.10.2018 r. odbędą się wybory samorządowe. Wyborcy zagłosują na kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także na kandydatów na urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgodnie z art. 473 § 1 ustawy z 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy – dalej k.w. – za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma określonej liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. Tym samym w tych gminach, w których 21.10.2018 r. żaden z kandydatów na wójta nie otrzyma więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, ponowne głosowanie (tzw. druga tura) odbędzie się 4.11.2018 r. Co do zasady w ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów (art. 473 § 3 k.w.).

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych jest ważnym dokumentem, który porządkuje i wyjaśnia przyjęte w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego obowiązki, zasady i procedury postępowania.

W LEX Administracja znajdziesz wzór takiej instrukcji dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego. Wzór uwzględnia wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Nie masz jeszcze dostępu do LEX Administracja?
Wypełnij formularz »Oddzwonimy do Ciebie i przedstawimy Ci warunki korzystania z serwisu.