Bartosz Starczewski

Czy wiesz, że gminy mają obowiązek przeprowadzić proces wyboru ławników? Począwszy od przyjęcia zgłoszeń kandydatów, przez weryfikację formalną i merytoryczną tych zgłoszeń, przez wydanie opinii aż po głosowanie w radzie gminy. Jest to zadanie, które gminy muszą wykonać w 2019 r. między czerwcem (przyjmowanie zgłoszeń), a październikiem (podjęcie uchwały przez radę).

Bartosz Starczewski

gmina może stać się spadkobiercą, a będąc spadkobiercą ustawowym nie może odrzucić spadku. Jego przejęcie będzie bardzo często opłacalne, gdyż oznacza korzyść finansową bądź majątkową. Aby poprawnie wykonywać zadania gminy jako spadkobiercy należy jednak we właściwy sposób zorganizować pracę urzędu, aby uzyskiwać informacje o możliwości nabycia spadku.

Bartosz Starczewski

Zaangażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz rozwoju gmin jest coraz większe. Coraz bardziej popularnym narzędziem aktywizacji mieszkańców jest budżet obywatelski. Jednak pierwszym instrumentem tego typu był fundusz sołecki, który pojawił się w 2009 r. Obecnie fundusz działa w dużej części gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w Polsce, jednak jeszcze nie wszędzie.

Bartosz Starczewski

Świadomość prawna obywateli wciąż jest na niezadowalającym poziomie, a koszty pomocy prawnej dla wielu osób są zbyt wysokie w stosunku do ich możliwości finansowych. Wychodząc z tego założenia, ustawodawca nałożył na organy administracji publicznej zadania, które mają wspomóc obywateli w bezkosztowym uzyskaniu pomocy prawnej oraz mają zapewnić upowszechnianie i poszerzanie wiedzy o świadomości prawnej.

Szkolenie on-line

Już niebawem wejdzie w życie tzw. ustawa sektorowa, czyli akt prawny mający dostosować polski system prawny do zasad i trybu ochrony danych osobowych uregulowanych tzw. rozporządzeniem RODO. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nowelizuje aż 162 ustawy! Znaczna część z nich dotyczy bezpośrednio jednostek samorządu terytorialnego. Przykładowo nowelizacja wprowadza konkretne wytyczne jak organy administracji mają realizować obowiązek informacyjny z art. 13 RODO.