Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; kierownik Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego; członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawnych zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ochrony danych osobowych w stosunkach pracy oraz aksjologii prawa pracy. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.