Doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej oraz kierownik Zakładu Prawa Rynku Pracy w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa rynku pracy. Autor ponad 50 publikacji naukowych dotyczących zatrudniania młodocianych, źródeł prawa pracy, podmiotów i treści prawa stosunku pracy oraz regulacji prawnych rynku pracy.