Doktor habilitowany nauk prawnych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki prawa pracy, stosunków pracy i dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego zatrudnionym w Instytucie Polityki Społecznej UW; członek rady programowej dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" i kwartalnika "Dialog Społeczny", członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Polityka Społeczna"; autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz polityki zatrudnienia i rynku pracy.