Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.