Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych w Krakowie, członek Rady Programowej “Polskiego Procesu Cywilnego”, „Przeglądu Prawa Handlowego”, „Rejenta”, „Acta Iuris Stetinensis” i „Studia Iuridica Lublinensia”, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa handlowego.