Redaktor naukowy

Sędzia SN oraz kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń. W latach 2004-2006 i ponownie od 2009 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, która opracowała ostatnio, z jego czynnym udziałem, obszerny projekt zmian kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw, w tym m.in. kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, przyjęty przez rząd w maju 2012 r. Opublikował ponad 300 prac naukowych, m.in. komentarze do kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego skarbowego oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia; jest także współautorem komentarza do kodeksu wykroczeń, a także podręcznika Polskie postępowanie karne.